HVA VI JOBBER MED

FOR PRIVATPERSONER

FAST EIENDOM

Kjøp av bolig- eller fritidshus er oftest den største investering man gjør som privatperson. Dessverre viser det seg av og til at eiendommen ikke svarer til forventningene. Fuktskader er en av de typiske manglene som først viser seg etter overtakelse.

Selv om reklamasjonsfristen for bolig som oftest er 5 år løper det andre frister fra det tidspunktet man oppdager mangelen. Venter man for lenge kan en tape retten til erstatning.

Som boligselger opplever man av og til at selger stiller urimelig høye krav til det de har kjøpt.

Syd advokater har lang erfaring i å bistå så vel kjøper som selger i tvister relatert til kjøp og salg av eiendom.

Juridisk bistand ved kjøp eller salg av eiendom som privatperson vil som oftest være dekket av rettshjelpsforsikring.

Vi tar også oppgjørsoppdrag i forbindelse med eiendomstransaksjoner.

ARVERETT

Et testament som sier noe om fordeling av eiendeler kan bidra til at det ikke oppstår uenighet hos sine etterkommere. Dessverre har dette blitt mer komplisert ettersom mange nå har barn fra flere forhold. De fleste ønsker å unngå at ens etterlatte strides om arven. Ved å gjøre noen forberedelser kan dette i de fleste tilfeller unngås.

Syd advokater har solid erfaring med opprettelse av testament, ektepakt, fremtidsfullmakt samt å forestå privat skifte av dødsbo. Vi rådgir også parter i de tilfeller det oppstår tvister relatert til arv og skifte.

BARNE- OG FAMILIERETT

De fleste tvister omkring oppløsning av samlivsforhold oppstår fordi partene aldri har tatt seg tid til å avtale hvordan eiendelene skal fordeles hvis samlivet opphører eller den ene parten faller fra.

Standard samlivsavtaler kan lastes ned på nettet. Noen ganger er disse gode nok, men som oftest vil det være mer fornuftig med en «skreddersydd» avtale. Vår erfaring er at samtalen som ligger til grunn for avtalen er vel så viktig som selve ordene som står der.

Syd advokater bistår gjerne ved utforming av samboeravtale og ektepakt.

Ofte har partene ikke laget noen slik avtale og blir derfor uenige om fordelingen. For å få avklart konflikten trenger man da som oftest advokatbistand.

BARNEVERN

Hvis vilkårene i barnevernloven er oppfylt kan det offentlige frata foreldrene omsorgen for barna. Vilkårene er svært strenge, og en omsorgsovertakelse må derfor vedtas av Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Syd advokater har lang erfaring i å bistå den private part i slike saker. I slike saker dekker det offentlige saksomkostningene.

Vi ser ofte at mange foreldre venter for lenge med å ta kontakt med advokat. Flere ganger har vi kunnet veilede klient på et tidlig tidspunkt gjennom å kommunisere og skape et bedre samarbeidsklima mellom klient og barnevernet med det resultat at barna kunne fortsette å bo hjemme.

STRAFFERETT

Advokatene i Syd advokater påtar seg oppdrag som forsvarer.

Dersom du er siktet eller tiltalt for en straffbar handling har du som hovedregel rett til å la deg bistå av en forsvarer på et hvert trinn i saken. Utgiftene forbundet med dette dekkes i de aller fleste tilfeller av det offentlige.

BISTANDSADVOKAT

Syd advokater kan bistå deg hvis du har blitt utsatt for vold eller trusler. Ofte har du rett til å få oppnevnt bistandsadvokat betalt av det offentlige. Som bistandsadvokat skal man ivareta klientens interesser i saken, og da spesielt i forbindelse med det eventuelle erstatningskrav som blir fremmet. Det er også en bistandsadvokat sin oppgave å søke om voldsoffererstatning på vegne av sin klient.

ARBEIDSRETT

Syd advokater kan bistå deg hvis du har blitt utsatt for vold eller trusler. Ofte har du rett til å få oppnevnt bistandsadvokat betalt av det offentlige. Som bistandsadvokat skal man ivareta klientens interesser i saken, og da spesielt i forbindelse med det eventuelle erstatningskrav som blir fremmet. Det er også en bistandsadvokat sin oppgave å søke om voldsoffererstatning på vegne av sin klient.

FOR BEDRIFTER

ARBEDISRETT

Selv for større bedrifter er det vanskelig å forholde seg korrekt til de mange lover og regler som gjelder for arbeidsforhold.

Vi bistår ofte bedrifter som vurderer å si opp en eller flere ansatte, enten det gjelder driftsinnskrenkninger eller forhold hos den ansatte. Selv om man i Norge har et sterkt vern av den enkelte arbeidstaker gir loven rett til å si opp en ansatt som ikke fungerer i stillingen eller som på annen måte er til skade for bedriften. Men det fordrer at man følger «spillereglene» til punkt og prikke.

Ved å håndtere denne prosessen riktig kan de fleste arbeidstvister unngås.

Når tvist etter oppsigelse først har oppstått har bedriften alltid et behov for juridisk hjelp enten det er i forsøk på å finne en løsning eller prosedere saken for domstolene.

BYGG- OG ENTREPRISE

Flere av våre klienter er byggherrer og entreprenører. En byggeprosess kan være stor og komplisert. Kontrakten mellom partene bygger ofte på en anbudsinnbydelse og Norsk Standard-kontrakt som kan tolkes på flere måter.

Tvister er forstyrrende for alle parter. I de fleste tilfeller kan vi bidra til å finne riktige løsninger som er rimelige for både byggherre og entreprenøren. I noen tilfeller havner saken i retten. Da er det viktig å bruke en advokat som ikke bare har forståelse for det juridiske, men også den tekniske siden og gangen i en byggeprosess helt fra anbudsprosess til sluttoppgjør.

KONTRAKTSRETT

Ofte oppstår det konflikter omkring avtaler – enten fordi partene er uenige om innholdet – eller fordi de er uenige om hvorvidt den andre parten har forholdt seg til avtalen.

Det første er det mulig å unngå. En god avtale skal ikke gi rom for misforståelser. Den bør derfor skreddersys gjennom en prosess der partene ikke er i tvil om hva de egentlig avtaler. Vi mener at det er vel verdt å bruke ressurser på å få en avtale som er så god at en den ikke blir «advokatmat» senere.

Av og til oppstår det konflikter omkring forståelsen eller oppfyllelsen av avtaler. Vi bistår med å forsøke å finne rimelige løsninger på slike konflikter eller ta sakene til retten hvis dette ikke er mulig.

Vi har også bred erfaring med internasjonale forhandlinger og spesiell kompetanse på britisk og nord-amerikansk kontraktsrett.

SELSKAPSRETT

Riktig selskapsstruktur fra starten av er viktig av flere grunner, enten det er skattetilpasning, etablering av fornuftige cost/profit-områder eller med tanke på salg av hele eller deler av virksomheten senere.

Selskapets investeringsstrategi bør planlegges nøye i det enkelte tilfelle. Måten å gjennomføre dette på avhenger av spådommer for fremtiden. Spådommene må selskapet selv ta seg av, mens vi kan bidra til å finne den strukturen som passer best til ett eller flere scenarier.

Vi har bistått alt fra lokale eiendomsselskap til multinasjonale virksomheter med dette.

Vi bistår også med opprettelse av aksjonæravtaler, samarbeidsavtaler og avtaler omkring kjøp og salg av hele eller deler av virksomheten.

EIENDOMSOPPGJØR

Syd advokater er mellommann i et titalls eiendomstransaksjoner hvert år, typisk der hvor kjøper og selger allerede har funnet hverandre eller der hvor eiendomsutviklere bruker oss som sin «oppgjørsavdeling». Vi sørger for utarbeidelse av all nødvendig dokumentasjon, og tar oss av kontakten mellom kjøper og selgers bank.

Kontakt oss

SYD ADVOKATER, Veverigata 1, 4514 Mandal | Epost: post@sydadvokater.no


Vi kan også nås på tlf: 38 26 39 00

 

    Vær oppmerksom på at bruk av e-post har mange svakheter som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie.
    Send derfor ikke sensitive eller fortrolige opplysninger på e-post.